Skip to content

terapeutisk tilgang

psykoterapi | NARM | sandplay
Jeg er rundet af en traumeterapeutisk tilgang hvor vi ikke har fokus på fortiden, men er nysgerrige på hvordan fortiden griber ind i nutiden. Det er ikke historien der er vigtig men måden hvorpå historien påvirker dit liv lige nu.

Psykoterapi

Psykoterapi med fokus på dine ressourcer

Jeg tilbyder psykoterapi i Horsens og Nørre Snede. Psykoterapi er professionel støtte til at samle mod og styrke til ønskede forandringer. Det er at få hjælp til at bearbejde, hvad der måtte hindre, at livet leves med tilfredshed.

I terapien har jeg fokus på at hjælpe dig til at bryde med uhensigtsmæssige vaner og mønstre, opnå større selvindsigt og selvværd og få mere kontakt til dine ressourcer. Ikke alle svære livsomstændigheder står til at ændre. Terapi kan derfor lige så ofte handle om at få hjælp til at acceptere de ting, du ikke kan ændre og at lære at se forskellen mellem det der kan ændres og det der ikke kan.

Som psykoterapeut bestræber jeg mig på at skabe et ikke-dømmende, tillidsfuldt og nænsomt rum, hvor du som klient kan føle dig tryg uanset hvad du bringer op i terapien.

Individuel terapi kan være en uvurderlig støtte

De fleste mennesker oplever kriser i løbet af deres liv. Vi er forskellige og reagerer forskelligt på livets udfordringer. Individuel samtaleterapi kan være en uvurderlig støtte og hjælp når du af forskellige grunde oplever at livet er svært. En psykoterapeutisk behandling kan strække sig over flere uger eller år. Det afhænger af hvilke problemer det drejer sig om. Vælger du et længere forløb, vil det kunne hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende, forstå dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre mennesker på.

Gennem terapi kan du blandt andet få hjælp til bearbejdning af:

  • Stress
  • Angst
  • Udfordrende livssituationer
  • Selvværdsproblemer
  • Følelser af meningsløshed
  • Livskriser
  • Overgrebstemaer
  • Ensomhed
  • Vanskeligheder i relationer

Lær dig selv bedre at kende
Terapi kan desuden være en hjælp hvis du har et ønske om selvudvikling og mærker et behov for at komme i dybere kontakt til sig selv og til andre mennesker. Gennem terapi vil du kunne opnå at få en større selvaccept og blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.


Helhedsorienteret terapi

Som terapeut fra ID psykoterapeutuddannelsen er jeg trænet i at arbejde integrativt og dynamisk. Det betyder at jeg i terapien arbejder kreativt med forandringsprincipper og processer fra forskellige psykoterapeutiske retninger, hvilket er med til at sikre en mere helhedsorienteret terapi.

Min uddannelse som NARM terapeut har forfinet min tilgang til at kunne arbejde med relationen og med mennesker der har været udsat for tidlige relationelle traumer og udviklingstraumer. Læs mere om min tilgang under menuen NARM


Mindfulness

Med en baggrund inden for buddhistiske studier og praksis forekommer det mig naturligt at inddrage mindfulness som del af terapien for de klienter for hvem dette måtte være relevant.

NARM

NARM (Den NeuroAffektive Relationelle model) er en traumeterapi  særligt udviklet til bearbejdning af komplekse traumer, dvs. tilknytningstraumer, udviklingstraumer og relationelle traumer

Mange af de problemer og tematikker vi bakser med i vores liv, har tråde tilbage til disse tre typer af traumer. Traumer fra vores opvækstår, der i vores voksne liv viser sig i et væld af forskellige symptomer så som manglende selvværd, følelser af utilstrækkelighed, frygt for nærhed og intimitet, svært ved at mærke egne grænser og behov, forskellige typer af afhængighed, spiseforstyrrelse, angst, ensomhed, etc.

Som NARM terapeut undersøger jeg sammen med dig, hvad der driver de symptomer der spærrer for oplevelsen af fx, større tryghed, mere kontakt og nærhed, livsglæde, fylde, mening, balance, ro, livsudfoldelse.

Grundtanke og tilgang i NARM

I NARM fokuseres der ikke på selve de traumatiske oplevelser og begivenheder, men på de strategier vi har tilegnet os som respons på vanskelige og udfordrende oplevelser i barndommen. Strategierne har været afgørende for vi at har kunnet tilpasse os og ’overleve’ bedst muligt i de vilkår og omstændigheder vi voksede op i. Men disse tidlige ubevidste tilpasningsstrategier og mønstre, der engang var en uvurderlig hjælp, er dem der i vores voksne liv volder os problemer og påvirker alt fra vores identitet, følelser, fysiologi, adfærd og relationer. Tilpasningsstrategierne er med til at forme vores oplevelse af hvem vi er og hvordan vi møder verden og os selv som voksne. De bliver de briller vi kigger ud på verden og os selv igennem.

I NARM er vi optaget af at forstå hvordan strategier og mønstre formet i barndommen påvirke det nuværende liv og er nysgerrige på at forstå bindeleddet mellem tidlige sår og oplevede symptomer. Det er altså ikke hvad der skete i barndommen, men hvordan de adaptive overlevelsesstrategier præger ens voksne liv, der er fokuspunktet.

Det ressourceorienterede i NARM

NARM er ressourceorienteret forstået på den måde at den bygger på en grundtanke om at mennesker har en iboende selvregulerende og selvrepererende evne. Under rette og trygge forhold vil vi naturligt bevæge os mod sundhed, balance og mere kontakt til os selv og andre. Vi har i NARM tillid til at krop, psyke og adfærd regulerer sig selv når der er skabt tilstrækkelig plads og tryghed til det. Vi betragter klienten som eksperten i sit eget liv og er i NARM derfor heller ikke optaget af at give råd eller anvisninger til adfærdsregulering. Det er i samarbejdet mellem klient og terapeut at bevægelsen mod heling kan ske og terapien lægger derfor op til at vi sammen undersøger og er nysgerrige på hvad der står i vejen for at du kan leve det liv du ønsker.

NARM er en nyere metode udviklet af amerikaneren Dr. Laurance Heller, som beskriver metoden i bogen med den danske titel: Udviklingstraumer – Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt. 

Sandplay - terapi for børn

Jeg tilbyder sandplay-terapi for børn, der har brug for hjælp til at bearbejde svære indre tilstande og kriser. Sandplay er en terapeutisk metode, der kan bruges til mennesker i alle aldre, men som er særligt velegnet til børn, da terapien benytter sig af symbolverdenen til at udtrykke det, der er svært at sætte ord på.
Der kan være mange grunde til at barnet har brug for terapi. I sandplay arbejder jeg med børn der har været udsat for kriser og belastninger i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien; børn der mistrives i skolen og har sociale vanskeligheder, samt børn der udviser tegn på depression, har tilknytningsforstyrrelser, lider af lavt selvværd og børn hvis livsglæde på den ene eller anden måde er kompromitteret.
04a
05_a

Hvad er sandplay?
Sandplay foregår i et rum med to små sandkasser og en masse små figurer, legetøj og symboler, som repræsenterer elementer fra mange forskellige verdener. Ved at arbejde og lege i sandet med symbolerne, kan barnet kommunikere i et visuelt narrativt sprog, fortælle sin historie og udtrykke sin indre verden.

I sandplay kan alt ske og intet er forbudt. Det er er fristed – et kreativt rum, hvor terapien foregår på barnets egne præmisser og kommunikationen foregår via barnets indre sprog, udtrykt gennem symbolerne og deres placering i sandkassen. Som terapeut fungerer jeg som vidne eller medspiller i barnets proces.

Når et barn er i sandplay bliver det ofte synligt, hvilke vilkår barnet har, hvad barnet har oplevet og hvad det er oppe imod. I sandkassen sker der en aflastning og bearbejdning af de vanskelige tilstande og indre pres barnet oplever, som giver plads for en positiv udvikling.

Sandplay blev udviklet i 50’erne af den schweiziske psykoanalytiker Dora Kalff og bygger på C.G. Jungs teorier om, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette, trygge forhold også er selvreparerende. Det vil sige, at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige sår og konflikter.

Når et barn skal starte i sandplay-forløb
Når et barn skal i sandplay-terapi, forudsætter det løbende samtaler med forældrene (eller omsorgspersoner) om, hvordan de kan støtte og forstå barnets udvikling i terapien. Før barnet starter i sandplay, vil der være et indledende møde med forældrene, hvor de har mulighed for at uddybe hvilke udfordringer og ressourcer de oplever barnet har, samt hvad de ønsker der skal komme ud af terapien.

Forældrene vil kun ikke være til stede i rummet under terapien i det omfang det er nødvendigt for at barnet føler sig tryg i situationen.

Ved afslutning af hver session tages der fotos af barnets sandbilleder som samles i en mappe og gives til barnet efter endt forløb.

- En session er af en times varighed

LEG & FORSKNING

Lisbeth Myer Zacho som i 70’erne bragte metoden til Danmark skriver om sandplay:  Forskning viser, at kreativ aktivitet har stor værdi for udvikling af begge hjernehalvdele og for hjernens evne til at samarbejde. Når det kreative, symbolske udtryk kombineres med terapeutens empatiske kontakt, sker der en udvikling af personens ressourcer og healing af psyken (…). Leg er afgørende for udvikling og sandplay er en invitation til leg. Det er optagetheden i legen der betyder noget. Optagetheden er beslægtet til koncentration eller en slags hviletilstand hvorfra barnet kan komme i kontakt med sin kreativitet.

Scroll To Top