NARM - hvad og til hvem?

Grundtanke og tilgang i NARM

NARM (Den NeuroAffektive Relationelle model) er en terapeutisk metode der er særligt udviklet til bearbejdning af komplekse traumer, dvs. tilknytningstraumer, udviklingstraumer og relationelle traumer. Mange af de problemer og tematikker vi bakser med i vores liv, har tråde tilbage til disse tre typer af traumer. Traumer fra vores opvækstår, der i vores voksne liv viser sig i et væld af forskellige symptomer så som manglende selvværd, følelser af utilstrækkelighed, frygt for nærhed og intimitet, svært ved at mærke egne grænser og behov, forskellige typer af afhængighed, spiseforstyrrelse, angst, ensomhed, etc.

Som NARM terapeut undersøger jeg sammen med dig, hvad der driver de symptomer der spærrer for oplevelsen af fx, større tryghed, mere kontakt og nærhed, livsglæde, fylde, mening, balance, ro, livsudfoldelse.

I NARM fokuseres der ikke på selve de traumatiske oplevelser og begivenheder, men på de strategier vi har tilegnet os som respons på vanskelige og udfordrende oplevelser i barndommen. Strategierne har været afgørende for vi at har kunnet tilpasse os og ’overleve’ bedst muligt i de vilkår og omstændigheder vi voksede op i. Men disse tidlige ubevidste tilpasningsstrategier og mønstre, der engang var en uvurderlig hjælp, er dem der i vores voksne liv volder os problemer og påvirker alt fra vores identitet, følelser, fysiologi, adfærd og relationer. Tilpasningsstrategierne er med til at forme vores oplevelse af hvem vi er og hvordan vi møder verden og os selv som voksne. De bliver de briller vi kigger ud på verden og os selv igennem.

I NARM er vi optaget af at forstå hvordan strategier og mønstre formet i barndommen påvirke det nuværende liv og er nysgerrige på at forstå bindeleddet mellem tidlige sår og oplevede symptomer. Det er altså ikke hvad der skete i barndommen, men hvordan de adaptive overlevelsesstrategier præger ens voksne liv, der er fokuspunktet. 

Det ressourceorienterede i NARM

NARM er ressourceorienteret forstået på den måde at den bygger på en grundtanke om at mennesker har en iboende selvregulerende og selvrepererende evne. Under rette og trygge forhold vil vi naturligt bevæge os mod sundhed, balance og mere kontakt til os selv og andre. Vi har i NARM tillid til at krop, psyke og adfærd regulerer sig selv når der er skabt tilstrækkelig plads og tryghed til det. Vi betragter klienten som eksperten i sit eget liv og er i NARM derfor heller ikke optaget af at give råd eller anvisninger til adfærdsregulering. Det er i samarbejdet mellem klient og terapeut at bevægelsen mod heling kan ske og terapien lægger derfor op til at vi sammen undersøger og er nysgerrige på hvad der står i vejen for at du kan leve det liv du ønsker.

NARM er en nyere metode udviklet af amerikaneren Dr. Laurance Heller, som beskriver metoden i bogen med den danske titel: Udviklingstraumer – Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt.